باهوو/bahû: ن:[ ئەند]

1 – سەربنكە.

2 – شوورەی كەنار باخچان، شاهێنی تەرازوو : شان و قۆڵ.

3 – بندەست، ژێردەست.

4 – تەختەی پان.

5 – داری دارەڕای نوێنی خەوتن.

6 – دارێکی شووشەیە دەکرێت بە چوارچێوەی پەنجەرە و دەرگا و شتی تر.

باهووا/bahûa: ن: داری تاشراوی چووار پاڵوو، دەكرێتە چوارچێوەی دەرك و پەنجەران.

.

.

________________________

باهوو/bahû: ن:[ توێ] بارووڵە، بازوو، باسک، چەمپل، چەمپیل، چەنگ : çeng( کباک) : دەکەوێتە نێوان سەرشان و ئانیشک. [ لا : brachium ]

{

حافز بۆ وە عەشق مەستان یاهوو

بپێچەش نە دەور باهووی بێ ئاهوو

}{ مەولەوی}.

یان

{

ئەلا ئەی نازەنـــین ئاهـــوو، بە باهــــوو
دڵـی سەییادی خۆت هێنایە لەرزە

}{ نـالـی}

باهووا/bahuwa ن:[ توێ] شانوقۆل، ئاسۆ، لاشیپان.

باهووبەند/bahûbend: نتـ:[ توێ][ باهوو+ بەند] بازووبەند، بازی بەند.

باهوودار/bahûdar: ئان:[ باهوو+ دار]

1 – بازوودار.

2 – مرۆڤی چوارشانە و بەخۆوە.

.

.

______________________

باهوو/bahû: ئان: زبر، زوور.

.

.

.

.