باهوو/bahŭ: ن:[ ئەند]

1 – سەربنكە.

2 – شوورەی كەنار باخچان، شاهێنی تەرازوو.

3 – بندەست، ژێردەست.

4 – تەختەی پان.

5 – داری دارەڕای نوێنی خەوتن.

باهووا/bahǔa: ن: داری تاشراوی چووار پاڵوو، دەكرێتە چوارچێوەی دەرك و پەنجەران.

.

.

________________________

باهوو/bahŭ: ن:[ توێ] بارووڵە، بازوو، باسك، چەمپل، چەمپیل، چەنگ : čeng( كباك) : دەکەوێتە نێوان سەرشان و ئانیشك. [ لا : brachium ]

{

حافز بۆ وە عەشق مەستان یاهوو

بپێچەش نە دەور باهووی بێ ئاهوو

}{ مەولەوی}.

یان

{

ئەلا ئەی نازەنـــین ئاهـــوو، بە باهــــوو
دڵــــــــی سەییادی خۆت هێنایە لەرزە

}{ نـالـی}

باهووا/bahǔa: ن:[ توێ] شانوقۆل، ئاسۆ، لاشیپان.

باهووبەند/bahǔbend: نتـ:[ توێ][ باهوو+ بەند] بازووبەند، بازی بەند.

باهوودار/bahǔdar: ئان:[ باهوو+ دار]

1 – بازوودار.

2 – مرۆڤی چوارشانە و بەخۆوە.

.

.

______________________

باهوو/bahǔ: ئان: زبر، زوور.

.

.

.

.

.