باسک/bask: ن:[ توێ][ پهـ : بازاک] بارووڵە، بازوو، باهوو، پەیك( هـ)، چمپل، چەنگ، بەشی سەرەوەی دەستی مرۆڤ لە شانەوە هەتا ئانیشک.

{

ئەلا ئەی ئاسکی ناســك، بە باســك
شکاندت گەردنی سەد شێری شـەرز

}{ نــالی}

باسکەمەلە/baskemele: نتـ:[ باسكە+ مەلە] جۆرە مەلەیەكە بە جووڵاندنی باسک دەكرێت.

باسک باسکانی/bask baskanî: نتـ: دەستەبەندی، دەستەبەرێتی.

باسکبەند/baskbend: نتـ: بازیبەند، تۆڵبەند، تۆڵبەندی باڵ، قۆڵبەند.

باسکی جەگەرە/baskî cigere: نتـ: مۆدنە، دارجگارە.

.

بێباسک/běbask: ئانتـ:[ مجـ][ بێ+ باسک] بێکەس، تەنیاباڵ.

بێباسکی/běbaskî: نًچ:[ مجـ][ بێ+ باسک] مرۆڤی بێ کەس و بێ ئەنوا. تەنیاباڵ.

.

.

_______________________

باسک/bask: ن: بەشێک لە ئاموور.

:: نیر و باسك.    

باسکەدار/baskedar: نتـ:[ باسكە+ دار] تێڵا، دیرەك، دیرەگ.

باسکێش/baskěŝ: نتـ: كشت:[ باس( باسک)+ كێش( هێش)] مژان، ئێرەقە، باسک و هەوجار، باسكەو جار : پارچەیەكە لە ئاموور دارێكی درێژی ڕاستە، سەرێكی لە( نیر) دەبەستڕێت و سەرەكەی تری( دەندە) و( پاشبارە)ی ڕێدەخرێنت.

{ تێبـ : هێش لە تەركیبی ئەم ووشەیەدا و ووشەیەكی( چەر) و هیچ نەگۆڕاوە بەواتای( گاسن) دێت}.

باسکەوجار/baske û car : نتـ:[ باسك+ ئە+ و+ هەوجار] باس كێش : پارچەیەكە لە ئامووردارێكی درێژی ڕاستە، سەرێكی لە(نیر )دەبەستڕێت و سەرەكەی تری( دەندە) و (پاشبارە )ی ڕێدەخرێنت.

باسکەملە/baskemile: نتـ:[ باسك+ئە+ مل+ئە] پیلەوار: داری گەورە و كۆلكە داری ووشك بۆسووتان.

.

.

__________________________

باسک/bask: ن: ملەكێو، بستوو، كەل، تەپۆلكە، یاڵ، كلكە.

.

.

___________________________

باسک/bask: ن: دارجگەرە، مۆدنە، دەمنە.

.

.

.

.

.