مان/man: ن: ئاوازی چاووگ وەکوو

: دوروومان.

.

.

________________

مان/man: ڕن: ڕاناوی لکاوی کەسی یەکەمی کۆ

:: دایکمان

:: باووکمان.

.

.

________________

مان/man: ن: بخووز، بغوز _ بووغوز، ڕق، کینە، هۆک  

مان گرتن/man girtin: کتن:

1 – وڕک گرتن، هۆکگرتن، زیزبوون.

2 – [ ئیزراب].

3 – هەڵتیزکان _ هەڵتیسکان.

.

.

________________

مان/man: کتن:

مانەوە/manewe: کتن:[ مان+ ئەوە] [ ئینگـ : Abode].       

مانەوەی کاتی/manewey katî: نتـ:

.

.

____________________

مان/man: ن:[ ئاڤێستایی : ][ پهـ : ] جەنە، گەخانە، سەرای، کە لە سەرەتای( خان و مان) وە دێت.

:: سامان( ساختومان، ساختمان) بە واتای بینا و ماڵ دێت.

:: خان و مانت شێوێ : ماڵ کاول بی ( دەڤەری خانە).

.

.

________________________

مان/men: ن:[ کەرەستە] وان : دەفری گەرماو، لیچ

مانە/mene: ن:[ کەرەستە] 

1 – مانی، هەمان، هەمانە، هەمبان، هەمبانە، هەنبان، هەنبانە، هەنباینە، ئەمبان، هەڤان، هەڤانە. 

2 – ئامان : دەفر، کاسە، کەوێڵ، قاپ و قاچاخ

ئاوەن/awen: ن:[ کەرەستە] هاوەن، هاوان، هاڤن، هاوەنگ، ئاوان، ئاونگ : دەفری شت تێدا کوتان، قوڵکە دەفر. 

هاوەن/hawen: ن:[ کەرەستە][  ئاڤێستایی : هاوەنە، هاڤەنە][ عەرەبەکان کردوویانە بە : هاون، جاون] 

.

.

.

.