نەدار/nedar: ئانتـ:[ نە+ دار] دەستتەنگ، هەژار.

نەدارئاوا/nedar: ئانتـ:[ نەدار+ ئاوا] گێتۆ، بێدەرەتان ئاوا.[ ئینگـ : Ghetto].

نەداری/nedarî: نچ: دەستەنگی، هەژاری.[ ئینگـ : Poverty]

.

.

.

.

.

.