پڕۆپانۆن/piřopanon: ن:[ كیمیـ] ئەسیتۆن : شلەیەكی بێڕەنگە زوو گڕدەگر ێت، لە كاربۆن و هایدرۆجین و ئۆكسجین پێك هاتووە ( CH³CCOCH³ ) بۆنی ئەلكهوولـی لێ دێت، توێنەرەوەیەكی باشە بۆ بۆیە، لە سركە دروست دەكرێت.[ لا : acetone].

.

.

.

.

.