پەم/pem: ن:[ ڕوو][ رۆژك، سنـ] پەموو، پەمۆ، لۆكە.

پەمە/peme: ن:[ ڕوو][ هـ] پەم، پەنبە، پەمۆ.

پەمەتۆمە/pemetome: نتـ:[ پەمە+ تۆمە] پەمۆدانە.

پەمەدان/pemedan: نتـ:[ پەمە+ دان] پەمەتۆمە، پەمووانە.

پەمبۆ/pembo: ن:[ پەم+ بۆ] پەم.

پەمبۆدانە/pembodane: نتـ:[ پەمبۆ+ دانە] پەموودانە.

پەمبوو/pembǔ: ن: پەمۆ، لۆكە.

پەمبووژەن/pembǔjen: نتـ:[ پەمبوو+ ژەن( ژەنین)] هەلاج، پەمووكوت.

پەمبووژەنین/pembǔjenîn: كتپ:[ پەمبوو+ ژەنین] هەلاجی كردن.

پەمبی/pembî: ن: پەمۆ، لۆكە.

پەمبی دانك/pembî danik: نتـ:[ پەمبی+دانك] پەمبۆدانە.

پەمپ/pemp: ن:[ ل] پەم.

پەمگ/pemg: ن:[ ڕوو][ كهـ][ پەم+ گ] پەموو، لۆكە، پەمۆ.

پەمگین/pemgîn: ئان:[ كهـ][ پەم+ گین] لۆكەیی.

پەممە/pemime: ن:[ ڕوو][ ل] پەمبوو، پەمۆ، لۆكە.

پەممەتوخم/pemimetuxim: نتـ:[ ڕوو][ ل] لۆكەدانە.

پەمۆ/pemo: ن: لۆكە.

.

.

.

.

.