گونجان/guncan: کتن:[ گونجان] سازان، شیان، کۆکبوون، لوان.{ گیو، ل، 824}. 

گونجاندن/guncandin: کتپ: لواندن، سازاندن، شیاندن.

گونجاو/guncaw: ئانفا:[ گونجان] شیاو.[ ئینگـ: compatible]

.

.

.

.