گونجان/guncan: ن، کتن: سازان، شیان، کۆکبوون، لوان.[ ئینگـ: adaptation ،correspondy].{ گیو، ل، 824}

گونجانی ئەلەکتریکی/guncanî elekitrîkî: نتـ:[ فیز][ گونجان+ ی+ ئەلەکتریک+ ی] بارگەگریی.[ ئینگـ: Capacitance]

گونجاندن/guncandin: کتپ:

1 – ڕاهێنان.

2 – [ فیز][ گرتن.[ ئینگـ: accommodation]{ زیوار، ل، 16}.

3 – داچێکرن، ڕاست کردن، ڕاهاتن، سازان، شایاندن، قایدەکرن، لواندن،.[ ئینگـ: adaptation]{ سەلاحەدین، ل، 11}  

گونجاو/guncaw: ئانفا: شیاو.[ ئینگـ: compatible]

گونجێنه‌ر/guncêner: ئانفا:

1 – شیاو.[ ئینگـ: compatible]

2 – سازکەر، بژاردەکەر.[ ئینگـ: adapter]

گونجێنه‌ری خانه‌خوێ/guncênerî xanexiwê: ئانفا: شیاو.[ ئینگـ: host adapter]

دگونجێت/diguncêt: ف:[ کباک] ڕاست دکت، قایدەدکت.[ ئینگـ: adapt]{ قاموسا سەلاحەدین، ل، 11}.

.

.

.

.