گونجان/guncan: ن، کتن: ڕاهاتن.

گونجانی ئەلەکتریکی/guncanî elekitrîkî: نتـ:[ فیز][ گونجان+ ی+ ئەلەکتریک+ ی] بارگەگریی.[ ئینگـ : Capacitance]

گونجاو/guncaw: ئانفا: شیاو .[ ئینگـ : compatible]

گونجاندن/guncandin: کتپ:

1 – ڕاهێنان.

2 – [ فیز][ گرتن..[ ئینگـ : accommodation]{ زیوار، ل، 16}.

3 – داچێکرن، ڕاست کردن، ڕاهاتن، سازان، شایاندن، قایدەکرن. [ ئینگـ : adaptation]  

گونجێنه‌ر/guncêner: ئانفا:

شیاو .[ ئینگـ : compatible]

سازکەر، بژاردەکەر.[ ئینگـ : adapter]

گونجێنه‌ری خانه‌خوێ/guncênerî xanexiwê: ئانفا: شیاو .[ ئینگـ : host adapter]

.

دگونجێت/diguncêt: ف:[ کباک] ڕاست دکت، قایدەدکت.[ ئینگـ : adapt]{ قاموسا سەلاحەدین، ل، 11}.

.

.

.

.