خات/xat: ن:[ خێز]

{ كورتكراوەی( خاتوون)ـە : خا } یای(مكـ)، خانم، بانوو.

:: خات بەسێ.

:: خات پیرۆز.

:: خات مەلەك

خاتە/xate: ئانت:[ خێز][ خات+ ئە] خاتێ، كەیبانوو، كەیوانوو، ژنی ماڵ، ماڵ بەڕێوەبەر(ژن) : پیاو بەژنی خۆی دەڵێت.

خاتۆ/xato: ن:[ كباك] خاتوون، خانم، یای، بانوو

:: خاتۆبەسێ.

خاتێ /xatě: نتـ::[ خێز][ کباک]

1 – [ خاڵتی] پوور، خاڵەت، خوشكی دایک. 

2 – خاتوون، خاتوونێ، خات، خاتوو، خاتۆ.

.

.

.

.