جغارە/ciẍare: ن: جگەرە، جگارە، سیغار، سیگار، جخارە، پزپزۆك.

جغارەچی/ciẍarečî: ئانتـ: جگەرەفرۆش.

جغارەچیی/ciẍarečîy: نچ: تووتچی.

جغارەخۆر/ciẍarexor: نفا: جگەرەكێش.

جغارەخۆری/ciẍarexorî: نچ: جگەرە خوواردن.

جغارەكێش/ciẍarekěš: نفا: جگەرەخۆر.

جغارەكێشان/ciẍarekěšan: كتن: جگەرەخوواردن.

جغارەكێشی/ ciẍarekěšî: نچ: جگەرەكێشی.

.

.

.

.

.