وورشە/wurişe: ن:

1 – بریق _ بریكە، پاچە، ترووسک_ تریسکە، درەوشان _ درەوشین : بریسکەی هەندێ شت( تیخی ئابدار) برووکانەوە.

2 – بەردەتراوێڵكە، پەپەرک، پەپرک. 

وورشەدار/wurişedar: ئانتـ: ئاودار، بەئابوتاب، بەترووسکە، به‌تریفه، بەلۆق، برووسکەدار، بریقەدار، پەرداخدار، بڕەوش، ترووسکەدار، چریسکەدار، خشەئیتە،  زیندوو، هۆلۆس. [ ئینگـ‌ : Glossy].  

وورشەداری/wurişedarî: نچ: بریقەداری، پەرداخداری، ترووسکەداریی، چریسکەداری، شۆقداری.  

وورشەوورشە/wurişewurişe: ئانتـ: بریسکە بریسك، بریقەبریق، ترووسكەترووسك :  وورشەی یەک لەدوای یەک.

.

.

.

.