شەیتانۆكە/şeyitanoke: نتـ:[ زیند][ پێچ+ پێچ+ ئووكە] پێچپێچووكە، هێلكەی شەیتانۆکە : گیاندارێكی لەش نەرم و لێچقە، لەسەر زگ دەخزێت و قاپیلكەیەكی سەدەفی پێچ پێچی لەسەر پشتە.

.

.

.

.