باڵە/baľe: ن:[ كناو، ئەرد] بێڵاسن، بال : دەستەوانەیەكە كە لە چەرم دروست دەكرێت، بازەوان لەدەستی دەكات بۆ ئەوەی بازەكە برینداری نەکات.

.

.

___________________

باڵە/baľe: ن: [ کەرەستە] بێڵی ئاسن، پێمەڕە، بێر.

.

.

__________________

باڵە/baľe: ن:[ دەنگ] باڕە : دەنگی مەڕ و بزنانە.

باڵەباڵ/baľebaľ: ن: [ دەنگ] باڕەباڕی مەڕوبزن.

.

.

.

.

.