شیکار/şîkar: نتـ:[ بیر][ شی+ کار( کردن)] شیڤان( کباک).

شیکارە ئەندازە/şîkare endaze: نتـ:[ فیز].[ ئینگـ : Analytical geometry]

شیکارکراو/şîkarkiraw: نتـ:[ بیر][ شی+ کار( کردن)]

:: بەشیکارکراوی هاتە rبەر دەستم.

شیکارکردن/šîkarkirdin: کتپ:[ بیر][ كباك][ شی+ کار+ کرن] 

:: به‌هۆی ئه‌م به‌رنامه‌وه‌ هاوکێشه‌ بیرکارییەکان شیکار بکه. { Tech up}‌ 

شیکارکردنەوە/şîkarkirsinewe: کتپ:[ بیر][ كباك][ شی+ کار+ کرن]

شیکارکرن/şîkarkirin: کتپ:[ بیر][ كباك][ شی+ کار+ کرن] شیکارکردن.

شیکاری/şîkarî: نچ:[ بیر][ شşîیکار+ ی] لێکۆلینەوەی سەروبە : ئەوەی پەیوەندی بە شیکارکردنەوە هەبێت.[ ئینگـ : Analysis]

شیکاری کردن/şîkarî kirdin: ن:

شیکاری ئەدەبی/şîkarî edebî: نتـ:[ وێژ] [ ئینگـ : Textual Criticism]

شیکاری بڕیی/şîkarî biřîy : نتـ: بڕەشیکاری، چەندەشیکاری [ ئینگـ :Quantitative Analysis ]

شیکاری جۆری/şîkarî corî : نتـ: جۆرە شیکاری. [ ئینگـ :Qualitative Analysis ]

شیکاری ڕەنگ/şîkarî  řeng: نتـ: ڕەنگەشیکاری. [ ئینگـ :Colorimeter Analysis ]

شیکاری قەبارەیی/şîkarî qebareyî : نتـ: قەبارەشێکاری [ ئینگـ :Volumetric  Analysis ]

شیکاری قورسایی/şîkarî qursayî : نتـ: قورسەشیکاری. [ ئینگـ :Gravimetic Analysis ]

شیکاری گاز/şîkarî gaz : نتـ: گازەشیکاری، شیکردنەوەی گاز.[ ئینگـ :Gasometric Analysis ].

.

.

.

.