شیکار/şîkar: نتـ:[ بیر][ شی+ کار( کردن)] شیڤان( کباک).

شیکارە ئەندازە/şîkare endaze: نتـ:[ فیز].[ ئینگـ : Analytical geometry]

شیکارکراو/şîkarkiraw: نتـ:[ بیر][ شیکار+ کراو]

:: بەشیکارکراوی هاتە rبەر دەستم.

شیکارکردن/şîkarkirdin: کتپ:[ بیر][ کباک][ شی+ کار+ کرن] 

:: به‌هۆی ئه‌م به‌رنامه‌وه‌ هاوکێشه‌ بیرکارییەکان شیکار بکه.{ Tech up}‌ 

شیکارکردنەوە/şîkarkirsinewe: کتپ:[ بیر][ کباک][ شیکار+ کرن]

شیکارکرن/şîkarkirin: کتپ:[ بیر][ کباک][ شیکار+ کرن] شیکارکردن.

شیکاری/şîkarî: نچ:[ بیر][ شیکار+ ی] لێکۆلینەوەی سەروبە : ئەوەی پەیوەندی بە شیکارکردنەوە هەبێت.[ ئینگـ: Analysis]

شیکاری کردن/şîkarî kirdin: ن:

شیکاری ئەدەبی/şîkarî edebî: نتـ:[ وێژ] [ ئینگـ: Textual Criticism]

شیکاری بڕیی/şîkarî biřîy : نتـ: بڕەشیکاری، چەندەشیکاری [ ئینگـ: Quantitative Analysis ]

شیکاری جۆری/şîkarî corî : نتـ: جۆرە شیکاری.[ ئینگـ: Qualitative Analysis ]

شیکاری ڕەنگ/şîkarî  řeng: نتـ: ڕەنگەشیکاری.[ ئینگـ: Colorimeter Analysis ]

شیکاری قەبارەیی/şîkarî qebareyî : نتـ: قەبارەشێکاری[ ئینگـ: Volumetric  Analysis ]

شیکاری قورسایی/şîkarî qursayî : نتـ: قورسەشیکاری.[ ئینگـ :Gravimetic Analysis ]

شیکاری گاز/şîkarî gaz : نتـ: گازەشیکاری، شیکردنەوەی گاز.[ ئینگـ :Gasometric Analysis ].

خاڵی شیکار/xaľî şîkar: ن:[ بیر][ خاڵ+ شیکار][ ئینگـ: solution point]

کۆمەڵەی شیکار/komeľey şîkar: ن:[ بیر][ کۆمەڵەی+ شیکار][ ئینگـ: solution set]

.

.

.

.