دەربڕین/derbiřîn: کتپ، ن:[ دەر+ بڕین]

1 – درکاندن، دەرخستن، ئاشکراکردنی چشتێک کە لە دڵتدا شاردبێتەوە.

2 – دەنگ بڵندکردن.

3 – باشار، بەرگە، خۆڕاگرتن.

4 – بەرامبەر پێوەستان دێت، دەروەست هاتن، دەرەقەت هاتن.

5 – گووتە، دیتانە.[ ئینگـ : Proposition, Statement, Assertion]

دەربڕینی جەستە/derbiřîn: نتـ:[ وەر].[ ئینگـ : Body expression]{ ع. وەیس، ل، 31}.

دەربڕینی جوانی/derbiřîn: نتـ:[ وەر].[ ئینگـ : Asthetic expression]{ ع. وەیس، ل، 31}.

دەربڕین لەخود/derbiřîn: نتـ:[ وەر] خۆدەربڕین. [ ئینگـ : self expression]{ ع. وەیس، ل، 31}.

.

.

.

.