وزە/wize: ن: هێز. [ ئینگـ : Energy ]

:: وزە مەکینە دەبزوێنێت.

وزە پێدەر/wize pêder: نفا:

وزە پێدەری/wize pêderî: ن: پاشخوردی.[ ئینگـ : feedback amplifier]

وزەی ئەلەکتریکی/wizey elektirîkî: نتـ: [ ئینگـ : Electric energi ]

وزەی بزوتنەوە/wizey bizutinewe: نتـ: [ ئینگـ : Vis viva, Cinetic energy  ]

وزەی شاراوە/wizey šarawe: نتـ: وزەی پێوار، مت. [ ئینگـ :Potential energy]

.

.

.

.

.

.