بەبێباکی/bebêbakî: ئاکتـ:[ بە+ بێباک+ ی] بێباکانە، بوێرانە.

{

بەبێباکی دەمێکی هات و داغی کردم و ڕۆیی

دەبێ حاڵی چ بێ بولبول، بەهار زۆر پێنەچوو ڕۆیی

}{ وەفایی}.

.

.

.

.