بێ ئارام/běaram: ئانتـ:[ بێ+ ئارام] بێئۆقرە، دانەسەکناو، ترساو، بێوورە، بلەربەزین، هاروهاج.

بێ ئارامی/běaramî: نچ:[ بێ ئارام+ ی] پەژارە، بێتاوی، بێئوەقرەیی: باری گیاندارێکی ترساو یان تۆقیو کەنەتواند رێت هێمن بکرێتەوە.  

.

.

.

.

.

.