پەرداخ/perdax: ئان، ن:[ فار : پرداخت]

1 – قاقەزی سمپارە : قاقەزێکە ڕوویەکی زبرە ئاسن و داری پێ دەڕنرێت.  

2 – جوان و لووسکراو، تروسکە، شۆق، مشتوماڵ.

:: گەچکارییەکە پەرداخکە.  

پەرداخدار/perdaxdar: ئانتـ: تروسکەدار، شۆقدار.

پەرداخداری/perdaxdarî: نچ: تروسکەداری، شۆقداری.

پەرداخ کردن/perdax kirdin: کتپ: ئامادە و توندوتۆڵ کردن، لووسکردن و ڕێکوپێک کردنی تشتێک، ژەنگ لابردن، پاککردنەوە، تروسکەدارکردن.

پەرداخ و پۆشتە/perdax û poşte: نتـ: کۆک : ئەو مرۆڤەی  زۆر بەخۆی ڕابگات و بەخۆی دادابێت.

:: هەژار ئەوەندە پەرداخ و پۆشتەیە لە ناو خەڵکدا دیار و دەستنیشانە.

.

پەرداغی/perdaẍî: نچ: توند و تۆڵی، گورجی، ئازڕیی، تەردەستی.

سووراحی شەش پەرداخ/sûraĥî şeş perdax: نتـ:[ کەرەستە][ سووراحی+ شەش+ پەرداخ] تاخمێکی شەش پەرداخ لە گەڵ سووراحییەک لە شێوە و ڕەنگ بن.   

.

.

_____________________

پەرداخ/perdax: ن:[ تورکی: باردڕق ] بەرداخ : پیاڵەی ئاو خۆری لە شووشە، گلاس، لیوان ، ئابجامە، کاس، ئابجامە.

.

.

.

.