بێهاوتا/bêhawta: ئانتـ:[ بێ+ هاوتا] ئێکانە، بێهەمتا، بێشەریک، کەمیاب، تاقانە، یەکتا، یەکانە : شتی تاقانەی نایاب.[ ئینگـ: unique ]. 

بێهاوتایی/bêhawtayî: نچ:[ بێهاوتا+ یی] تاکیه‌تیی، تاقانه‌یی.[ ئینگـ: Uniqueness]

بەبێهاوتا/bêhawta: ئاکتـ:[ بە+ بێهاوتا] ب یەکتایی.[ ئینگـ : uniquely]. 

.

.

.

.