بەلەچەک/beleček: ن:[ توێ][ فە] ئانیشک، بەلەمرک

.

.

___________________

بەلەچەک/beleček: ن:[ خوار] تاسمە : کوولەکەیەکە پارچەپارچە کرابێت و ووشک کرابێتەوە بۆ زمستان و لەناو دۆشاو کوڵابێت. خواردنێکی کۆنی کوردییە پێش ئەوەی تەماتە بێتە کوردستانە و ە بەو شێوە دەکرا بەچێشت.

.

.

__________________ 

بەلەچەک/beleček: ن:[ خوار] خواردنێکی کوردەواری کۆنە لە نیسک و کشمیش دروست دەکرا.

.

.

.

.

.

.