مۆنۆلۆگ/monolog: ن:[ بیا][ مۆنۆ( mono)+ لۆگ( log)] تاگدەنگ، تاكدوانی، له‌گه‌ڵ خۆدوان.[ ئینگـ : Monologue ].

مۆنۆلۆگی ناخی/monologî naxî: نتـ:[ مۆنۆلۆگ+ ی+ ناخی] [ ئینگـ : Interior monologue]

.

.

.

.

.