بەیدەست/ beydest: ن:

1 – سڵ، چڵلەک، سرک، رەوەک، قوشقی : ئەسپ یان ماینێک کە ڕام نەبووە و ناگیرێت.

2 – بەردەست( تسلیم)، ملدەر.

3 – دەستوپێ سپی، کارلەدەس نەهاتگ :  دەستەپاچە.

بەیدەست بوون/beydest bûn: کتن: دەستەپاچەبوون.

بەیدەست کردن/beydest kirdin: کتپ: دەستەپاچەکردن.

.

.

.

.