بۆمادەران/bomaderan: نتـ:[ ڕوو][ برنج+ داس] برنجداس ، بۆمارانە : گیایەکی خۆڕسکی چەند ساڵەیە، هەتا 70سم بەرز دە‌بێتەوە، ساقەتی درێژ و باریکە، گەڵاکانی گرنیگرنی هێشوویی سپی بۆنخۆشە و دەشت و مێرگەکان دەڕوێت. [ Bot : Achillea Pubescens].  

.

.

.

.

.

.