ڕاهاتن/řahatin: کتن:[ ڕا+ هاتن]

1 – فێربوون، چێربوون، چەشبوون، چەشەخۆرەبوون، ژێهاتن. 

2 – ئۆگربوون _ هۆگربوون، خووپێوەگرتن، پرەنگین، رام بوون، چارشابوون، ئاشنابوون. 

3 – [ دەروو] گونجان.[ ئینگـ: accommodation].

4 – خۆگونجاندن.[ ئینگـ: acclimatization].

5 – [ وەرزش] شایاندن، گونجاندن. [ ئینگـ: adaptation].

راهێنان/řahênan: کتپ: بژارەکرن، داچێکرن، سازاندن، ڕاست کرن، شایاندن، گونجاندن، قایدەکرن : کەسێک خۆی ڕابهێنێت لە شوێنێکی نوێدا وەک خۆگونجاندن. [ ئینگـ : adaptation ، adaption].

ڕاهاتنبار/řahatinbar: ئانتـ: قایدەبار. [ ئینگـ : adaptable]   

ڕاهاتنباری/řahatinbarî: نچ: قایدەباری. [ ئینگـ : adaptability] 

راهاتنپێو/řahatinw: نتـ:[ ئینگـ: Adaptometer]{ پەزیشکی، ل، 22}.

راهاتنی ڕەنگی/řahatinî řengî: کتن:[ دەروو][ ئینگـ: Color Adaptation]{ سایکلۆژیا، ل، 14}.

راهاتوو/řahatû: ئانفا: ترس شکاو، رام، ژێهاتی، چارشا، متۆ، خووپێوەگرتوو : گیاندارێکە هۆگر بووبێت.

راهاتووی/řahatûy: نچ: خووگری. [ ئینگـ: Habituation]{ پەزیشکی، ل، 152}.

لێراهاتن/lê řahatin: کتن: خوپێوەگرتن، پێفێربوون، ترس شکان.

.

.

_______________________

ڕاهاتن/řahatin: کتن: گونجان.  

ڕاهێنان/řahênan: کتپ: گونجاندن.

.

.

.

.