قۆندەرە/qondere: ن:[ پۆشاک] 

قۆندەرەچێتی/qonderečêtî: نچ:[ پۆشاک] پیشەی قۆندەرەچیان.  

قۆندەرەچی/qondrečî: نتـ:[ پۆشاک] قۆندرەچی : کەسێک کە پیشەی قۆندەرە دروست کردن بێت.

قۆندەرە دروست کردن/qondre dirust kirdin: ن:[ پۆشاک] قۆنگرەکردن.   

قۆندرە/qondire: ن:[ پۆشاک] پێڵاو، تایاخ( ڕۆژ)، قۆنگرە، کەوش.

قۆندەرەساز/qonderesaz: ن:[ پۆشاک] قۆندەرەچێکر.

.

قۆندەرەی پیاوان/qonderey piyawan: نتـ:[ پۆشاک]

قۆندەرەی تایبەت/qonderey tayibet: نتـ:[ پۆشاک]  

قۆندەرەی خلیسکێ/qonderey xilîskê: نتـ:[ پۆشاک] تریشۆنگ.  

قۆندەرەی ژنان/qonderey jinan: نتـ:[ پۆشاک] 

قۆندەرەی منداڵان/qonderey mindaľan: نتـ:[ پۆشاک]

قۆندەرەی وەرزش/qonderey werziš: نتـ:[ پۆشاک]  

.

.

.

.

.