دووگۆشە/dûgoše: نتـ:[ بیر][ دوو+ گۆشە]

دووگۆشەی لابەلا/dûgošey labela: نتـ:[ بیر][ دووگۆشە+ ی+ لابەلا ] [ ئینگـ : alternate angles ]

دووگۆشەی هاوسێ/dûgošey hawsê: نتـ:[ بیر][ دووگۆشە+ ی+ هاوسێ] [ ئینگـ : adjacent angle ]

.

.

.

.