پێدان/pêdan: كتن:[ پێ+ دان]

1 – دانی شتێک بە کەسێک.

:: دوو تمەنم پێدا و ڕۆیشت. چایەکەم پێبدە. 

2 – مەبەستێک بە کەسێک ڕاگەیاندن.

:: خەبەرپێدان

:: جوێن پێدان. 

3 – پێ سپاردن، دانەدەست، لەلادانان. 

4 – بەش پێدان.

پێدانان/pêdanan: کتپ:[ پێ+ دانان]

1 – داناندنی شتێک بە کەسێک. 

2 – [ مجـ] تووشی خیانەت کردن.  

3 – پێبژاردن. 

4 – لەسەردانان، دانانی شتێک لەسەر شتێکی دیکە بەنهێم.

پێدانەوە/pêdanewe: کتپ:[ پێدان+ ئەوە] بۆبژار‌دن، تۆڵەدانەوە، خستنەوەجێ، خستنەوەسەر، خەدامانە دان، ڤەزڤڕاندن، گێڕانەوە، هۆدانەوە.  

باپێدان/bapêdan: کتپ:[ با+ پێدان] بادان، گشت کردنی بەن و شتی تر.

بەرپێدان/berpědan: كتن:[ بەر+ پێدان]

پەرەپێدان/perepêdan: كتپ:[ پەرە+ پێدان] بەرەدان، پەرەسەندن، زۆركردن، فرەكردن.

پێوەبەرپێدان/pêweberpêdan: كتن:[ پێوە+ بەر+ پێدان] بەرپین.

.

.

.

.