بزڕ/biziř: ن: بزگووڕ، تیتۆڵ.

بزڕاندن/ biziř: کتپ: دڕاندن، چڕاندن، دادڕینی کوتاڵ.

.

.

_______________________

بزڕ/biziř: ئان: بەکڵۆ داوەستان وەک رۆن دووگ.

بزڕبزڕ/biziř biziř: ئان:[ بزڕ+ بزڕ] شتێکە کڵۆکڵۆ _ گدۆگدۆ بوەستێت وەک رۆن دووگ، ماست یان شیرێک تێکچووبێت.

بزڕبزڕبوون/biziř biziřbûn: کتن:[ بزڕ+ بزڕ+ بوون]

1 – بزڕکان( شیر)، بزڕک بوون، بوڕەبوون، تۆپەل بوون. 

2 – ترشان، تێکچوون( خواردن).  

بزڕکان/biziřkan: کتن:[ بزڕ+ ک+ ئان]

1 – تێکچوونی شیر و ماست و هێندێ شتیتر. 

2 – تێکچوون و شپرزەبوونی گیاندارلە ترساندا. 

3 – ڕەنگ پەڕڕین لەترساندا.

بزڕکاندن/biziřkandin: کتپ:[ بزڕکان+ دن]

1 – هەڵگەڕاندنی شیرو….. . 

2 – ڕەنگپەڕاندن. 

3 – تروکاندنی چاو. 

4 – راواندن، قسەپەڕاندن.

:: ترساوە قسان دەبزرکێنێ. 

5 – بریسکاندن. 

6 – ووڕینەکردن، قسەکردن لە وەختی نووستن و نەخۆشی کردندا.

بزڕکاو/biziřkaw: ئانفا:[ بزأکان] 

1 – ماست و شیر و هێندێک شتی دیکە کە تێکچووبێت. 

2 – گیاندارێک لە ترساندا شپرزەبووبێت.

.

.

.

.