بەكاربراو/bekarbiraw: ئانفا:[ ئاب][ بەكار+ براو( بردن)] ئامای.

بەكاربردن/bekarbirdin: كتن:[ ئاب][ بەكار+ بردن] بەكارهێنان، خەرج كردن، خستنەبەرکار، سوودلێوەرگرتن، هلهلاندن.

بەکاربردنی وزە/bekarbirdinî wize: نتـ:[ ئاب]

.

.

.

.