تاش/taş: ڕەگ:[ ڕەگی( تاشای، تاشین، تاشتەی)] تیش، تەراشکراو.

تاشای/taşay: چ:[ هـ ] تاشین.

تاشتەی/taştey: چ:[ هـ ] تاشین، تراشین.

تاشەر/taşer: نفا:[ تاش+ ئەر] کەسێک کە شتێک دەتاشێت.

تاشتش/taştiş : ن:[ کباک، زا] تاشین.

تاشران/taşiran: کتپ:[ هـ ] تاشیا.

تاشراو/taşiraw: نفا:[ تاشران( تاشان _ تاشین)] تراشراو : هەر شتێکی کە تاشرابێت.

تاشین/taşîn: کتن:[ هیک: تاشتی، تەکش. ئێک: تەخش. ئاڤێستایی : تاش، تەش. سوغ : تەش. پهـ: تاشتەن، تەشییتەن، تاشیتەن، فار: تراشیدن. ل: تێراشتێ. پەش: تەراشێدل. تات: بێتاشە ستەن، گیل: تاشتەن] تەرا شین، تەراشکردن.[ ئینگـ : shaving]

1 – لێدان و بڕینەوەی تووکی سەر و بەر.

2 – دادانی کەرەسەی چێوی و دار.

3- کڕاندنی شتی زێدە.

4 – لێک و لووس کردنی تەختە و چێو.

5 – لێک و لووش کردنی بەرد و مجەسەمە.

6 – [ ئەردە] دروێنەکردن، دروونەوە.

.

تراش/tiraş : ن:[ ناوگری ( ر) هاتووەتە نێو ( تاش) ـەوە و تراشی دروست کردووە، واتا لە دۆخی کاری دیارەوە کراوە بە کارا نادیار ] تەراش.[ ئینگـ : shaver]

تراشتی/tiraştî: ئان:[ کباک] [ ئینگـ : shaven]. 

تراشین/tiraşîn: کتن:[ ئاڤێستا : تاش _ تەش،  پهـ: تەش : تاشیتەن : ]{ وشەی تێژ، تیخ ( پهـ: تیگ : tîx)، سیخ لە ( تەش)ـەوە هاتووە}{ ج. نەبەز}.

تراشی/tiraşî: ئان:[ کباک] [ ئینگـ : shaved]. 

تراشینک/tiraşînik: ئان:[ کباک] [ ئینگـ : shave machine]. 

.

– تاش/taş – : ڕەگ:[ ڕەگی( تاشای، تاشین، تاشتەی)] پاشگرێکە لە زمانی کوردی کە دەلکێت بە ناو و ناوێکی نوێ دروست دەکات.

:: بەرتاش،

:: دارتاش،

:: سەرتاش.

بەرتاش/bertaŝ: نفا:[ بەر( بەرد)+ تاش( تاشین)]

1 – بەربڕ. 

2 – بەرگەدەتراش.

دتراشت/ditiraşt: ف: ڤە درەنت، کێم دکت، نزم دکت. نێزیکی تشتەکێ دبت تراسین، ڤەرەنین، دە سدانا سڤکا ناسک.[ ئینگـ : Shave]{ سەلاحەدین، ل، 843}.  

:: ر‌هێن جو دتراشت : to shave his beard. 

.

___________________

تاش/taş: ن:[ هـ، ئەردە] رەوەز، گاشەبەرد، تاسەبەرد : بەبەردێک دەگووترێت کە ساف و لووس بێت.

{ دیارە وشەیەکی دیکەش بۆتاش هەیە، کە ئەوەش ( تات : تەخت : ساف و لووس)}{ جەمال. نەبەز}

{

تای بەڕەزای شەنگ عەنبەربۆی شەوڕەنگ

پەخش بێ نەرووی تاش ئەلحەد سەرای سەنگ

}{ مەولەوی}.

تاشەبەرد/taşeberd: نتـ:[ تاش+ ئە+بەرد] رەوەز: بەردی یەکپارچەی گەورە.

تاشەتەوەنی/taşetewenî: نتـ:[ هـ ][ تاش+ ئە+ تەوەن+ ئی] تاتەبەرد.

تاشەی کوچک/taşey kuçik: نتـ:[ تاش+ ئەی+ کوچک] تەختە بەردی گچکە.

.

.

.

.