یاو ¹ /yaw: ن:[ هـ، باڵ] گەیشتن، بیرەوەری.{ گیو، ل، 938}. 

یاوا/yawa: نفا:[ هـ] یاوێ : گەیشتەجێ، گەییو، پێگەیشتوو. 

یاوان/yawan: کتن: گەیشتن

_____________

یاو ² /yaw: ن:[ نخ][ هـ] تا ، نۆبەتێ : بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەش. 

یاو ئەرە گرتەی/yaw ere girtey: ن:[ نخ][ هـ] دووچاربوونی تا، تاداگرتن. یاوگرتەرە( هـ). 

یاو بڕ/yaw biř: نفا:[ نخ][ هـ] کەسێک کە نۆبەتی بۆ خەڵک دەبڕێت. 

یاودار/yawdar: ئانتـ:[ نخ][ هـ] یاودارە، تادار. 

یاوداری/yawdarî: ن:[ نخ][ هـ] تاداری. 

یاوگرتەی/yawgitey : ن:[ نخ][ هـ] تاگرتن، دووچاربوونی تا. 

یاولێبوون/yaw: کتن:[ نخ] تالێبوون، تالێهاتن. 

:: یاوی لێیە :c تای لێیە.{ شێخانی، ل، 586}. 

یاون/yawin: ئان:[ نخ][ هـ][ یاو+ ن] تادار

یاو و تا/yaw û ta: نتـ:[ نخ][ هـ] گەرمی تا.{ گیو، ل، 938}. 

یاو و لەرز/yaw û leriz: نتـ:[ نخ][ هـ] لەرزو تا، تا و لەرز. 

.

_____________

یاوان/yawan: ن:[ جێۆ] بیابان، چۆڵ، هاموون

.

.

.

.