ناز/naz: ن:[ کباک] 

1 – چڤ، دەلال، عیشوە، فێڵ، گرێشمە_ گریشمە، گۆبەن_ گۆبەند، لاتیل( مکـ)، لارولەنجە، مەهن، هێما.[ ئینگـ: coquetry]{ گیو، ل، 814 , 829 ، 869} 

{

مەعشووق تۆیی بە فەخر و نازی

عیشق تۆیی لیکی بێ نیازی

}{ خانی}.

2 – خۆفرۆشی و خۆخۆشەویست کردنی یەکێک لەلای یەکێک.{ خاڵ، ب 3 ، ل، 328 } 

نازار/nazar: ئان:[ هـ][ ناز+ ئار( دار)] نازدار.

نازارانە/nazarane: نتـ:[ هـ][ نازار+ ئانە] نازارئاسا. 

نازاربییەی/nazarbîyey: کتن:[ هـ] نازبوون. 

نازارکەرڎەی/nazarkerđey: کتپ:[ هـ] نازارکردن.

نازاری/nazarî: کتن:[ هـ] نازاری، نازداری. 

نازەندە/nazende: ئان:[ کباک] نازل : nazl. { ئیزۆلی، ل، 289}

نازەنین/nazenîn: ئان: نازدار، ناسک : مرۆڤی زۆر و جوان و بەناز. 

نازەنینی/nazenîn: نچ: نازداری، ناسکی : جوانی و بەنازی. 

نازپۆکەرڎەی/naz po kerđey: کتپ:[ هـ] نازپێوەکردن. 

نازپۆوە کەرڎەی/nazpowe kerđey: کتپ:[ هـ] نازپێوەکردن.

نازپەروەر/naz perwer: نتـ:[ هـ] 

نازپەروەری/naz perwerî:[ هـ]  

نازدار/nazdar: ئان:[ ناز+ دار] خاڵدار، دڵبەر، نازەنین، خاوەن ناز، بەناز : کە زۆر خۆشەویست و نازی بکێشرێت.  

نازداری/nazdarî: نچ: نەنازبوونی، نازەنینی : خۆشەویستی و نازکێشانی یەکێک. 

نازداربەنە/nazdaryene: کتن:[ هـ] لەنازدارییدا. 

نازداربێیە/nazaryêyie: کتن:[ هـ] لەنازدارییدا.   

نازداریی/nazdarîy: نچ: ناز و نیوناز، ناز و نیمناز. { گیو، ل، 869}.  

نازشێـۊن/naz şêün: ئانتـ:[ هـ] نازشێوێن. [ şêün یان şêwên ]

نازشێـۊنای/naz şêünay: کتپ:[ هـ] نازشێواندن. 

نازشێـۊێی/naz şêüêy: ئانتـ:[ هـ] نازشێواو. 

نازشێـۊیا/naz şêüiya: ئانتـ:[ هـ] نازشێواو. 

نازشێـۊیای/naz şêüiyay: ئانتـ:[ هـ] نازشێوان.

نازشێـۊیایەنە/naz şêüiyayene: ئانتـ:[ هـ] لەنازشێواندا.   

نازشێـۊیاینە/naz şêüiyayine: ئانتـ:[ هـ] لە نازشێواندا.

نازفرۆش/nazfiroş: نفا: ئەو کەسەی کە ناز دەکات.  

نازفرۆشتن/nazfiroştin: کتپ: نازکردن بە سەر یەکێکدا. 

نازفرۆشی/nazfiroşî: نچ: ئەوەی پەئوەندی بەنازفرۆشتنەوە هەبێت. 

نازک/nazik: ئان:

1 – ناسک : بریتییە لە مەردومی شەرمنی لەسەرخۆ. 

2 – ناسک، تشتی تەنک. 

نازکار/nazkar: نفا:[ ناز+ کار( کارکردن)] وەستایەکە لکە لە گەچکارییدا نەخشی جوان بکات. 

نازکەر/nazker: نفا:[ ناز+ کەر( کردن)] کەسێکە کە ناز بکات.  

نازکەرڎەی/naz kerđey: کتپ:[ هـ][ ناز+ کەردەی] نازکردن. 

نازکەڵە/nazikeľe: ئانتـ: نازکەڵێ، ناسکۆڵە. 

نازکردن/naz kirdin: کتن: شانازی بە خۆوە کردن، خۆفرۆشتن و خۆ خۆشەویست کردن.  

نازکڵە/nazikiľe: ئانتـ:[ هـ] نازکڵێ، ناسکۆڵە. 

نازکڵەیی/nazikiľeyî: نچ: ناسکۆڵەیی. 

نازکۆڵە/nazkoľe: ئانتـ: نازکۆڵێ، ناسکۆڵە. 

نازکۆڵەیی/nazkoľeyî: نچ: ناسکۆڵەیی. 

نازکێ/nazkê: ئان: بەناز. 

نازکێش/nazkêş: نفا:[ ناز+ کێش( کێشان)] نازکێش. 

نازکێشا/nazkêşa: نفا:[ هـ] نازکێشیی، نازکێشراو.  

نازکێشان/nazkêşan: کتپ:[ ناز+ کێشان] نازڕاگرتنی نازدار.

نازکێشای/nazkêşay: کتن:[ هـ] نازکێشان. 

نازکێشتەی/nazkêşitey: کتن:[ هـ] نازكێشان. 

نازکێشتەینە/nazkêşiteyine: کتن: نازكێشان. 

نازکێشیای/nazkêşiyay: کتپ:[ هـ] نازکێشران، نازثێدان.  

نازکی/nazkî: نچ: ناسکی، باریکی، نەرمی : بوونی تشت بە نازک.

نازگ/nazig: ئان: نازک.  

نازنامە/nazname: نتـ: نازناو. 

نازناو/naznaw: نتـ:

1 – ناوی هەڵبژاردە، لەقەب( ع : لقب).   

2 – په‌سن.[ ئینگـ: Epithet].

نازوگۆز/nazûgoz: نتـ:[ دزە] لار و لەنج، بۆ دوور و نیزیک. 

نازورتەی/nazwirtey: کتپ:[ هـ] نازفرۆشتن. 

نازورەش/nazwireş: نفا:[ هـ] نازوڕەشە، نازفرۆش. 

نازورەشی/naz wireşî: نچ:[ هـ] نازفرۆشی.   

نازونووز/nazûnûz: نتـ: نازفرۆشتن، نازکردن. ئاینوئۆین.

نازونووک/nazûnûk: نتـ:[ هـ] نازونووز. 

نازونووک کەر/nazûnûkker: نفا:[ هـ] نازونووزکەر. 

نازونووککەرڎەی/nazûnûkkerđey: کتپ:[ هـ] نازونووز کردن. 

نازونیاز/nazû niyaz: نتـ:[ هـ] ناز و نووز.

نازونیم نیاز/nazûnîmniyaz: نتـ:[ هـ] 

ناز و نیو ناز/nazûnîwnaz: نتـ: ناز و عیشوە، لارولەنج، خاوخاو. 

نازهەوین/nazhewîn: ئان:[ کباک] . { ئیزۆلی، ل، 289}

نازێ/nazê: نتـ: عئشوەگەری، نازکەر. 

{

دڵ و دینم لە دەس چوو ئەی سەنەم سا بۆ خودا، نازێ
کە بەش بمکاتە سەر دیسان نیگاھی چاوی تەننازێ

}{ سەید تاھیر ھاشمی}

نازی/nazî: نچ: [ ئینگـ : coquenting]{ سەلاحەدین، ل، 177}. 

نازیی/nazîy: کتن:[ کباک، زا] نازکردن. 

نازیین/nazîyin: کتپ: نازکردن، شانازی کردن بەخۆوە، خۆهەڵکێشان بەیەکێکەوە. 

:: تۆ بەکێوە دەنازییت ؟ . 

                                                                                              

بەناز/benaz: ئان: وەناز، نازدار. 

.

.

______________

ناز/Naz: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ چێندەر یان ڕەگەزی مێیینە. 

نازەنین/Nazenîn: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ چێندەر یان ڕەگەزی مێیینە. 

نازپەروەر/Nazperwer: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ چێندەر یان ڕەگەزی مێیینە. 

نازناز/Naznaz: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ چێندەر یان ڕەگەزی مێیینە. 

نازێ/Nazê: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ چێندەر یان ڕەگەزی مێیینە. 

                                                                                                           

بەناز/Benaz: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ چێندەر یان ڕەگەزی مێیینە. 

.

.

_____________________

ناز/naz: ن:

1 –  جۆرە هەڵپەڕینێکی کوردییە. 

2 – [ ڕوو][ د] درەختی سنەوبەر.   

.

.

.

.