چەرچەف/çerçef: ن: سەرجی، مەوج، هویزار : ڕوودۆشەک و بالگە.

چەرچەف لاستیک/çerçef lastîk: ن:

چەرچەفی یەک نەفەری/çerçefî yek neferî: ن: بریتییە لە سێ پارچە : بەرگە لێفە، بەرگە سەرین لەگەڵ ژێرلێفەیەک.

چەرچەفی دوونەفەری/çerçefî dû neferî: ن: بریتییە لە پێنج پارچە : دوو بەرگە لێفە، دوو بەرگە سەرین لەگەڵ ژێرلێفەیەک.

.

قاخم چەرچەف/taxim çerçef: نتـ: بریتییە لە حەوت پارچە : دوو بەرگە لێفە، چواربەرگە سەرین لەگەڵ ژێرلێفەیەک.

.

کێچی جێگا/kêçî cêga: ن:[ زیند] مێروویەکە مشەخۆرە لەسەر پێستی مرۆڤەوە خوێن دەمژێت و شوێنی گەزتنەکەی سووردەبێتەوە. بە تایبەت لەو چەرچەفی لێفە و بەتانی شوێنی خەوتن دەژێن.[ ئینگـ : Bedbug)][ ناوی زانستی : Cimex lectularius ]   

.

.

.

.