هۆڵه‌په‌زه/hoľepeze: نتـ:[ هۆڵ+ئە+ پەز+ ئە]

.

.

.

.