ئاخووش/axŭŝ: ن:[ كباک] ئامێز، پاخل. پاشل، سینه ‌-  سینگ، کۆش، هه‌مبێز – هه‌مێز.

.

.

.