ئالی/alî: ن:[ كباک][ پهـ: ئاله‌ک ] ته‌ره‌ف، جەمسەر، سوێ، که‌رخ، لا _ لایه‌ک، مه‌ڵبه‌ند. 

: ئالیدار( لایه‌ن گییر) ئالیی ماڵێ، لای ماڵه‌و‌ڤ، حه‌ره‌م. 

: ئه‌ز ده‌چمه‌ لای دیاربه‌کرێ.  

ئالیکار/alîkar: نفا:[ كباک][ ئالی+ كار( كرن)] هه‌‌ڤده‌ست، لاگر، هه‌‌ڤالدر، یاریکار.

ئالیکاری/alîkarî: نچ:[ كباک][ ئالی+ كار( كرن)+ ی] یاریکاری.  

ئالیکاری كردن/alîkarî kirin: کتپ: ئاریکاری کردن.

ئالیکرن/alîkirin: کتن:[ کباک]

ئالیگر/alîgir: نفا:[ ئالی+ گر( گرتن)] ته‌ره‌فدار، لایه‌نگر، ئالیدار.

ئالیگرتن/alîgirtin: کتن:[ کباک]

ئالیگری/alîgrî: نچ:[ رامیا] پێش بریاری.

.

.

.

.