ئامپێر/Ampere: ن:[ فز: لاتینی] ئەمپێر : یه‌که‌یه‌کی پێوانه‌ له ‌چرێتی ته‌وژمی ئێلێکتریکدا به ‌ناوی زانای فیزیایییه‌وه‌ ناونراوه‌ که‌ A.Mampere   (1775-1836)دا ژیاوه‌.

ئامپێرپێو/amperpêw: نتـ: ئەمپێرپێو، ئەمێتر. [ ئینگـ: Ammeter].

ئامپێرمه‌تر/amper metir: نتـ:[ ئامپێر+ مه‌تر] ئامێری پێوانی چرێتی ته‌وژمی ئێلێکتریکه‌.

.

.

.