ئاوچنین⁄ awĉinîn: کتپ:[ ئاو + چنین ]

1 – گوشین( میوه‌)، ئاوگرتن ( میوه‌و ترشی تۆگ ئاودار).

2 – ئاوگرتن، ئاوسه‌ندن، ئاوکێشان.

3 – جه‌وهه‌ردان، ئاودانه‌وه‌.

4 – ڕاهێنان، ماڵیی کردن، ڕام کردن، که‌ویی کردن.

.

.

.