ئاوێژ/awêj: ف:[ ڕه‌گی چاوگی( ئاوێژتن، هاوێژتن)ـە] پاشگرێکە دەلكێت بەدوای وشەوە و واتایەکی فڕێدەر و هاوێژەری پێدەبەخشێت : هاوواتای هاوێژە لە زمانی کوردییدا. 

:: تفه‌نگ ئاوێژێکی دەس ڕاسە.

ئاوێژتن/awêjtin: كتن: هاوێژتن.

 ئارد + ئاوێژ  ئارداوێژ
 به‌رد + ئاوێژ  به‌رداوێژ
 تیر + ئاوێژ  تیراوێژ
 دوور + ئاوێژ  دووراوێژ

دووراوێژ/rawêj: نفا:[ دوور+ ئاوێژ] لەدوورەوە هاوێژتنی چشت.

.

.

.

.