ئا‌ڤراد/avrad: ن:[ كباک] ئافره‌ت، پیره‌ک.

.

.

.