ئیشتیا/îŝitya: ن:[ع : اشتیها] ئاره‌زوو.

ئیشتیابردن/îŝityabirdin: كتن:[ ع : اشتیها + كو : بردن] دڵبردن، حه‌ز به‌خواردن كردن.

ئیشتیابوون/îŝityabǔn: كتن:[ع : اشتیها + كو : بوون] ئاره‌زووبوون. دڵ چوونه‌سه‌ر.

ئیشتیاكردن/îŝityakirdin: كتپ:[ع : اشتیها+ كو : كردن] ئاره‌زووكردن، ئیشتیهاكردن.

ئیشتیالێبوون/îŝityalěbǔn: كتن:[ ع : اشتیها+ كو: لێ+ بوون] ئاره‌زوولێ بوون، حه‌زلێ بوون.

ئیشتیالێكردن/îŝityalěkirdin: كتپ:[ع : اشتیها+ كو : لێ+ كردن] ئاره‌زوو لێكردن، ئیشتیهاكردن، حه‌ز لێكردن.  

ئیشتیانه‌بردن/îŝityanebirdin: كتن:[ع : اشتیها + كو : نه‌+ بردن] دڵنه‌بردن( خوارده‌مه‌نی)، حه‌ز به ‌خواردن نه‌كردن.    

.

.

.

.

.