باوێشک/bawêşik: ن: ئارووشک( زا )، ئازووشک، ئاژاژک، ئاژاژی، ئاژانشک، بارێشک ، باووشک، بهنژین، بیهنەشكو، دەبانک، دەبەنک، وێژە( هـ) : جۆرە دەم داچەقاندنێكە بەبێ ئارەزوو لەكاتی خاوبوونەوەی جەستە و خەوبردنەوەدا. [ ئینگـ: Yawn]

باوێشکدان/bawêşikdan: كتن:[ باوێشک+ دان] ئاژاژکدان، دەم داچەقاندن لە كاتی باوێشكداندا.[ ئینگـ: yawning]

:: باوێشكی بۆ دەدات.

باوێشکدەر/bawêşikder: نفا:[ باوێشک+ دەر( دان)] باوشکەر( باد).[ ئینگـ: yawner]

باوێشک بۆدان/bawêşik bodan: كتن:[ باوێشک+ بۆ+ دان][ ئد]

1 – ئاواتەخوازبوون( بۆ شتێک). تامەزۆربوون، حەزلێكردن. 

2 – خەوپێوەبینین، دالغەپێوەدان، عەزرەتی بوون بۆ شتێک.

باوێشک هاتن/bawêşik hatinn: كتن: باوێشکدان.

.

.

____________________

باویشک/bawîşik: ن:[ كباک] باوێشک.

باویشکاندن/bawîşikandin: کتپ:[ کباک]

باویشکین/bawîşikîn: کتن:[ کباک]

                                                                                                          

ب باویشکی/bi bawîşi: ئاکتـ:[ كباک] .[ ئینگـ : yawningly]

.

.

.

.