بزڕکان/biziřkan: کتن: پڕووكان، پووکانه‌ووه، هه‌ڵڵاووکان‌. تێکچوونی خواردن

بزڕکاندن/biziřkandin: کتپ: پڕووكاندن، قسەپەڕاندن، وڕێنەکردن، هه‌ڵڵاووکاندن.

بزڕکاندنەوە‌/biziřkandinewe: کتپ: پڕووكاندنه‌وه، پچهاڕندنه‌وه‌. تێکچوواندن، هه‌ڵڵاووکاندنه‌وه‌.

بزڕکاو/biziřkaw: نفا: هه‌ڵڵاووکاو، پڕووكاو، ترساو و ڕه‌نگ په‌ڕاو، ده‌قشکاو : ماست و شیر و هێندێک شتی دیکە کە تێک چووبێت.

.

.

.

.