بێڵە/ľe: ن:[ دەنگ] باڕە : دەنگی کارژۆڵە.

بێڵەبێڵ/ľebêľ: ئانتـ:[ دەنگ] هاوارهاواری بزن.

بێڵاندن/ľandin: کتپ:[ دەنگ] باڕاندنی کارژۆڵە و بزن.

.

.

.

.