تیهـ/tîh: ئان: تونی، تینک، تینگ، تینوو، تیهن.

تیهن/tîhn: ئان: تونی، تینک، تینگ، تینوو، تیه.

تیهنی/tîhnî: ن: تونی، تینک، تینگ، تینوو، تیه.

.

.

.

.