تەنگەنەفەس ¹ /tengenefes: ن:[ نخ][ تەنگ+ ئە+ نەفەس( ع : نفس)] بەرهەنگدار، پشووسوات، هانکەهانک، هەناسەتوند، هەناسەسوار، هلکەهلک( کباک) : كەسێک كە تووشی نەخۆشی تەنگەنەفەسی بووە.{ گیو، ل، 928}.

تەنگەنەفەس بوون/tenge nefes bûn: كتن:[ تەنگەنەفەس+ بوون] هەناسەسواربوون. 

تەنگەنەفەسیی/tenggenefesîy: نچ:[ تەنگەنەفەس+ ئیی] هەناسەسواریی، بەرهەنگ، هێنكەبڕ، پشووتەنگی، هەناسەبڕكێ نەخۆشییەكە كە پتر تووشی مرۆڤی پیر دەبێت و نیشانەكەی تەنگەنەفەس بوونی پەیتاپەیتایە. [ ئینگـ: Astma]

.

.

________________________

تەنگەنەفەس ² /tengenefes: ن:[ ئد] بێسەبر وكەم تاقەت.

تەنگەنەفەس بوون/tenge nefes bûn: كتن:[ تەنگەنەفەس+ بوون] كەم تاقەت و بێسەبربوون.

.

.

.

.