هەیوان/heywan: ن: [ ئەند]

نەشوناس

شوناس

تاك

كۆ

تاك

كۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ـەك

ان

ەكە

ەكان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێك

ان

ەكە

ەكان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەكێ

ئێوان _ ئیوان ( كباش، ل)، بیرایی، بێڵایی.

.

.

.

.

.

.