گیریان/gîryan: کتن:[ کارابزر][ گیر+ یان] گیران، گریان.{ خاڵ، ل، 419}

.

.

.

.